2016 Yılı Tamamlanan Projeler


 

Sıra No

Proje No

Proje Başlığı

Proje Yürütücüsü

Lisansüstü Öğrencisi

Yılı

1

05-M-15

In Vitro Koşullarda Üretilen Ceratophyllum demersum L.'dan Elde Edilen Ekstraktların İnsektisit Etkilerinin Belirlenmesi

Doç. Dr. Muhammad AASIM

 

2016

2

03-M-14

Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla su bitkilerde gen aktarım çalışmaları

Doç. Dr. Muhammad AASIM

 

2016

3

02-YL-15

Yeni nesil Cu2MSnSe4-xSx (M = Co2+, Fe2+, Zn2+) nano-alaşımlarının kolloidal yöntemle sentezi ve boya duyarlı güneş hücresi uygulamaları

Doç. Dr. Faruk ÖZEL

Adem SARILMAZ

2016

4

03-YL-14

Biyo-Malzeme Duyarlı Güneş Pili

Doç. Dr. Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU'

Serdal MUTLU

2016

5

19-M-13

Geçmişten Günümüze Karaman'da Meslekler

Yrd.Doç. Dr. Alaattin UCA

 

2016

6

09-YL-15

Ayrancı ve Yeşildere (Karaman) Yörelerinde Yetişen Makromantarların Belirlenmesi

Doç. Dr. Abdullah KAYA

Ahmet ÇETİNKAYA

2016

7

10-YL-15

Yenebilir bazı makromantar türlerinin in vitro sitotoksik özelliklerinin incelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan SADİ

Sevim KOL

2016

8

01-YL-14

Bazı tıbbi bitkilerin farklı ekstraksiyon koşullarında elde edilen özütlerinin antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Aytaç KOCABAŞ

Ümmühan ÜNLÜ

2016

9

08-M-15

Düşük Teknolojili Sektörlerde İnovasyon Yönetimi (Türkiye deki bisküvi, çikolata, şekerleme sektörü üzerine bir inceleme)

Yrd. Doç. Dr. Murat BAY

 

2016

10

22-M-15

Kitle İletişim Araçlarında Yer Alan Terör Ve Şiddet İçeren Mesajların Bireylerin Davranışlarına Etkisi:Karaman İli Örneği

Dr. Fadime DİLBER

 

2016

11

10-M-15

Okul Öncesi Yaş Grubundaki Çocuklara Göre Ağrının Tanımı ve Etkileyen Faktörler

Yrd.Doç. Dr. Ayşe Sonay TÜRKMEN

 

2016

12

01-M-14

Bazı Rasyonel Fark Denklem Sistemlerinin Çözümleri

Yrd. Doç. Dr. Ali GELİŞKEN

 

2016

13

07-YL-14

Makarnalık Buğdayda Gpc-Bl Geni Bakımından Melez Hatların Elde Edilmesi ve Tanımlanması

Yrd. Doç. Dr. Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU

Nurefşan GÜNDÜZ

2016

14

23-M-15

Rüzgâr türbini kanatlarında boyuna eğimin verime etkisinin incelenmesi

Doç. Dr. Uğur KÖKLÜ

 

2016

15

03-AP-14

Pupa Öğrenci Entegrasyon Birimi (PÖES) Projesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK

 

2016

16

01-AP-15

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM) Kimyasal Analiz, Moleküler Biyoloji ve Malzeme Karakterizasyon Laboratuvarları Yapılandırma Projesi

Yrd.Doç. Dr. Ceren BAYRAÇ

 

2016

17

05-YL-15

Kabak Çekirdeğindeki Aktif Bileşenlerin HPLC ve GC-MS ile Tayini ve Standardizasyonu

Prof. Dr. İbrahim YILMAZ

Gönül AKIN

2016

18

03-YL-15

Molibdat Temelli Yeni Işıldar Maddelerin Sentezi ve Luminesans Özelliklerinin Araştırılması

Yrd. Doç. Esra ÖZTÜRK

Murat EBİÇ

2016

19

08-YL-15

Bazı Grup ve Monoid Yapıları için Karar Verme Problemleri ve Büyüme Serileri

Yrd. Doç. Dr. Eylem GÜZEL KARPUZ

Esra KIRMIZI ÇETİNALP

2016

20

08-M-14

Pd/C Katalize Redoks Natural Reaksiyonu ile Aminasyon

Yrd. Doç. Dr. Oktay TALAZ

 

2016

21

03-M-15

Doğal Kuvarsın Topraktan Ayıklanması ve Termolüminesans Tarihlendirmede Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Yrd.Doç. Dr. Erdem UZUN

 

2016

22

17-M-14

Yeni Işıldar Maddelerin Sentezi ve Işıma Özelliklerinin Araştırılması

Yrd.Doç. Dr. Esra ÖZTÜRK

 

2016

23

26-M-15

Makarnalık Buğdayda Lpx-B1 Geni Bakımından Melez Hatların Elde Edilmesi ve Taranması

Yrd. Doç. Dr. Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU

 

2016

24

20-M-13

Tiyazol Grubu İçeren Schiff Bazları Kullanılarak Metal İyonuna Duyarlı Yeni Optik Sensörler Geliştirilmesi

Prof. Dr. İbrahim YILMAZ

 

2016

25

04-M-13

Antik Dönemde Germanikopolis (Ermenek) ve Hinterlandında Tarımsal Üretim ve Tarımsal Teknoloji Araştırması

Yrd. Doç. Dr. Ercan AŞKIN

 

2016

26

04-M-15

EmimHSO4 (1-etil-3-metil-imidazolyum hidrojen sülfat) iyonik sıvısı ile anot çamurundan Au, Ag ve Cu geri kazanımının araştırılması

Yrd.Doç. Dr. Aydın RÜŞEN

 

2016

27

15-YL-16

İşletmelerde İç Girişimcilik ve Yönetsel-dönüşümsel Liderlik; Karaman'da Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Murat BAY

Fahrettin SÖKER

2016

28

20-M-15

Renal insülin sinyal iletim yolağında diyabetle meydana gelen moleküler değişimlerin araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Gökhan SADİ

 

2016

29

21-M-15

Doku Kültürü Teknikleri ile Çoğaltılan Ceratophyllum demersum L.'un Farklı Ekstraktlarının Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

Dr. Buğrahan EMSEN

 

2016

30

05-M-13

Yakınçağda Karaman’ın İdari Yapısı ve Nüfusu

 Doç. Dr. Mehmet MERCAN

 

2016

31

02-M-14

Lignoselülozik atıklardan hemiselüloz bazlı antimikrobiyal biyobozunur film üretimi

Yrd. Doç. Dr. Didem SUTAY KOCABAŞ

 

2016

32

10-M-14

Parion Antik Kentinde Ele Geçen Açık Renkli Geç Roma Seramiklerinin Arkeometrik Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. H. Ertuğ ERGÜRER

 

2016

33

16-M-14

Sultan II. Mustafa ve Dönemi (1695-1703)

Yrd. Doç. Dr. Uğur KURTARAN

 

2016

34

18-M-14

Yeni Fotolüminesans Maddelerin Sentezi ve Karakterizasyonu

Yrd. Doç. Dr. Esra ÖZTÜRK

 

2016

35

11-M-15

Adsorpsiyon ve fotodegradasyon yöntemleri ile ağır metallerin uzaklaştırılması ve sanayi atık sularına uygulamaları

Yrd.Doç. Dr. Aysel ÇİMEN

 

2016

36

12-M-15

Gezgin Terminaller için Ayarlanabilir Mikroşerit Anten Tasarımı ve Prototipinin Gerçekleştirilmesi

Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim TOKTAŞ

 

2016

37

13-M-15

Gövde Yüksekliği Arttırılmış Sinüzoid Açıklıklı Çelik Kirişlerin Optimum Boyutlandırılması ve Yük Taşıma Kapasitelerinin Belirlenmesi

Yrd.Doç. Dr. Serdar ÇARBAŞ

 

2016

38

14-M-15

Maksimum Cebirinde Max-Hadamard Matris Çarpımı ve Bazı Cebirsel Özellikleri

Doç. Dr. Ahmet İPEK

 

2016

39

15-M-15

Matris Katsayılı Sturm-Liouville Operatörlerinin Spektral Analizi

Yrd.Doç.Dr. Nihal YOKUŞ

 

2016

40

19-M-15

Liselerde Uygulanmakta Olan Yeni Matematik Öğretim Programının Ortaöğretim Kurumlarında Görevli İdareci, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Cihat ABDİOĞLU

 

2016

41

25-M-15

Piperidin Grupları İçeren Kaliskaren Temelli Poliakrilonitril Nanofiberlerin Sentezi ve Kromat ve Uranyum Bağlama Çalışmaları

Doç. Dr. Mevlüt BAYRAKÇI

 

2016

42

28-M-15

Silika jel Yüzeyinin Shiff bazı ve Türevi ile Kimyasal Modifikasyonu ,Karakterizasyonu ve Ağır Metallere Uygulanması

Yrd. Doç. Dr. Aysel ÇİMEN

 

2016

43

03-M-16

Marş motoru kollektörü için aşınma ve titreşime dayalı güvenilirlik analizi

Yrd. Doç. Dr. Murat MAYDA

 

2016

44

12-M-16

Yüksekokullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Bazı Değişkenler Açısından Problem Çözme Becerileri ve Karar Verme Stillerinin İncelenmesi

Doç. Dr. Selahattin AKPINAR

 

2016

45

13-M-16

Meslek Yüksekokullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Doç. Dr. Selahattin AKPINAR

 

2016

46

19-M-16

Hemşehrilik Bilincinin ve Yerel Katılım Kültürünün Gelişmesinde Kent Konseylerinin Rolü: Karaman İli Örneği

Yrd. Doç. Dr. Sefa USTA

 

2016

47

23-M-16

Okul Öncesi, Sınıf ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiğe Karşı Tutumları, Matematik Öğretme Bilgileri ve Öğrenme Fırsatlarının; Ulusal Düzeyde, Kesitsel ve Gelişimsel Olarak TEDS-M Ölçeklerini Kullanarak Karşılaştırmalı İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Serhat AYDIN

 

2016

48

26-M-16

Sezgisel Bulanık, Neutrosophic ve Esnek Kümeler Teorilerinde Karar Verme Problemleri ile ilgili Literatürdeki Çalışmaların Karşılaştırılması ve Sınıflandırılması

Yrd. Doç. Dr. Murat İbrahim YAZAR

 

2016

49

27-M-16

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Kente ve Üniversiteye Uyumu: Tehditler ve Fırsatlar

Yrd. Doç. Dr. Yiğit Anıl GÜZELİPEK

 

2016

50

01-YL-16

Halka Açılma Sürecinin Firma Değerlemeleri ve Değerleme Sürecine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Mustafa MORTAŞ

Mustafa İlker ORMAN

2016

51

35-M-16

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Şenlikleri İçerisinde Yer Alan Sportif Rekreasyon Aktivitelerine Katılan Öğrencilerin Karar Verme Düzeyleri ile Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Veysel TEMEL

 

2016

52

21-M-16

Tarım Reformu Uygulamalarının Göç ve Kentleşme Üzerine Etkileri: Karaman Örneği

Yrd. Doç. Dr. Hakan CANDAN

 

2016

53

04-YL-16

Anot Çamurlarından Değerli Metallerin Kazanımında İyonik Sıvıların Kullanımının Araştırılması

Yrd.Doç. Dr. Aydın RÜŞEN

Mehmet Ali TOPÇU

2016

54

13-YL-16

Yarı iletken Nanoyapılar ve Floresan Moleküller Arasındaki Enerji ve Elektron Transfer Süreçlerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Sabriye AÇIKGÖZ

Ayşegül ŞAHİN

2016

55

36-M-16

Karaman ilinde yaşayan boşanmış kadınların, boşanma sonrası yaşamlarının psiko-sosyal açıdan incelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Sefa Şahan BİROL

 

2016

56

34-M-16

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Şenlikleri İçerisinde Yer Alan Sportif Rekreasyon Aktivitelerine Katılan Üniversite Personelinin İş Doyum ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜN

 

2016