YÖK Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 30.10.2008 tarih ve 27039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


30 Ekim 2008 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27039
YÖNETMELİK
             Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  
             “Enstitü müdürleri dışındaki komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Senatonun önerisi üzerine Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.”
             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Üniversite Rektörleri yürütür.