ÖN ÖDEME (AVANS) ve MAHSUP İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR


1. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce yürütülen BAP projeleri kapsamında harcama yetkilisi mutemetlerine, projelerle ilgili 2015 yılında gerçekleştirecekleri mal ve hizmet alımları için bir seferde toplamda en fazla 6.900 TL ön ödeme yapılacaktır.

2. Her proje yöneticisi harcama yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmiştir.

3. Ön Ödeme Talep Formu ile talep edilecek mal/hizmet alımları, proje dosyalarında bulunan mal/hizmet alımları içerisinden olacaktır.

4. Bir projeden kişiye açılan ön ödeme kapatılmadığı sürece yenisi açılmayacaktır.

5. Ön ödeme ile yapılan harcamalara ait Faturalarda proje koduna yer verilmelidir.

6. Ön ödeme, harcama yetkilisi mutemedinin hesabına aktarıldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde mahsup edilecektir.

7. Ön Ödeme harcamalarıyla ilgili mahsup formu doldurulurken yapılan harcamalara ait fatura, makbuz vb. gider belgeleri ve avans iadelerine ait banka dekontları da mahsup formuna eklenecektir.

8. Alınan ödemenin mahsubunu zamanında yapmayan harcama yetkilisi mutemetleri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.